Delegowanie do Niemiec na nowych zasadach

W 2020 i w 2021 roku zmieniły się zasady delegowania pracowników i zleceniobiorców do Niemiec.

Dla firm delegujący swój personel do Niemiec przygotowaliśmy pięć publikacji książkowych:

Delegowanie do Niemiec 2020/2021 | Delegowanie.pl

Delegowanie pracowników budowlanych do Niemiec 2020/2021 | Delegowanie.pl

Zakazane delegowanie do Belgii

Od dłuższego czasu belgijska inspekcja pracy weryfikuje poprawność działań prowadzonych na rynku belgijskim przez polskie firmy.

Przypominamy, że zakazana jest działalność charakteryzująca się nast. cechami:

  • Kontrahenci belgijscy zamawiają określoną liczbę pracowników lub pracowników o określonych kwalifikacjach, albo wręcz określonych pracowników.
  • Dział rekrutacji w Polsce wyszukuje odpowiedni personel w Polsce i wysyła go do Belgii na zlecenie belgijskich kontrahentów.
  • Pracownicy zrekrutowani i zatrudnieni przez polską spółkę wyjeżdżają do Belgii. Transport organizuje biuro polskiej firmy. Od momentu pojawienia się pracowników w zakładzie belgijskiego kontrahenta, obejmował on nadzór nad pracownikami. Wyznaczał im godziny pracy, wskazywał co i jak mają robić i jakie zadania mają wykonywać.
  • Kontrahent belgijski podejmuje też decyzje dot. urlopów oraz rozwiązywania umowy z pracownikiem – nakazywał spółce polskiej wysyłanie pracownika do Polski.
  • Narzędzia zapewniał pracownikom delegowanym przez polską spółkę klient belgijski.
  • Klient belgijski zapewniał pracownikom delegowanym przez polską spółkę szatnie, łazienki i inna konieczną infrastrukturę.
  • Polska spółka nie zapewniała brygadzistów i pracowników nadzoru. Przełożonymi pracowników delegowanych przez polską spółkę byli pracownicy kontrahentów belgijskich.
  • Polska spółka otrzymywała od kontrahenta belgijskiego na koniec miesiąca liczbę godzin i na tej podstawie wystawiała fakturę (liczba godzin x umówiona stawka).
  • Gdy kontrahent nie był zadowolony z pracownika – nakazywał jego zjazd do Polski.
  • Działania polskiej spółki ograniczały się do rekrutacji pracowników w Polsce, wysłania ich do Belgii oraz do naliczania im w Polsce płac. 

Podwójne opodatkowanie firm delegujących opiekunów do Niemiec od 1.1.2020 r.

W ostatni weekend Sejm odrzucił poprawki senatu do projektu ustawy o opodatkowaniu spółek komandytowych podatkiem CIT. Oznacza to większości polskich firm delegujących opiekunów do Niemiec podwójne opodatkowanie działalności eksportowej: raz na poziomie spółki, a drugi raz na poziomie udziałowców. Efektywny podatek wyniesie prawie 40%. Zmiany wchodzą w życie już 1.1.2021 r.

Rząd zapowiedział, że podatek ten ma zostać przeznaczony na realizację programów socjalnych podczas pandemii. 

Podwójne opodatkowanie działalności związanej z delegowaniem w Europie od 1.1.2020 r.

W ostatni weekend Sejm odrzucił poprawki senatu do projektu ustawy o opodatkowaniu spółek komandytowych podatkiem CIT. Oznacza to większości polskich firm delegujących podwójne opodatkowanie działalności eksportowej: raz na poziomie spółki, a drugi raz na poziomie udziałowców. Efektywny podatek wyniesie prawie 40%. Zmiany wchodzą w życie już 1.1.2021 r.

Rząd zapowiedział, że podatek ten ma zostać przeznaczony na realizację programów socjalnych podczas pandemii.

Niemieckie sądy rozstrzygają na korzyść polskich opiekunek

Coraz częściej niemieckie sądy rozstrzygają na korzyść polskich opiekunek. Kwestionują przy tym modele składki skumulowanej i towarzyszącą im dokumentację kadrowo-płacową. W kilku ostatnich rozstrzygnięciach zasądzone zostały niemieckie stawki minimalne pomnożone o wyszacowane ponad 300 godzin pracy w danym miesiącu.

Galopujące żądania w zakresie wynagrodzeń netto wysuwane przez pracowników są prawdziwą zmorą pracodawców delegujących. Nowe przepisy o delegowaniu utrudnią polskim firmom delegowanie pracowników i ich wynagradzanie.

Diety i inne „należności” wypłacane opiekunkom delegowanym do Niemiec opodatkowane i oskładkowane

W związku z pojawieniem się nowego orzecznictwa dot. opodatkowania opiekunek kierowanych do Niemiec uprzejmie informujemy o konieczności opodatkowania diet i innych należności wypłacanych opiekunkom. Ten obowiązek działa wstecz. Nowe orzecznictwo powoduje, że firmy, które otrzymały wiążące interpretacje od administracji skarbowej, nie są chronione: sądy kwestionują istnienie podróży służbowej, która była podstawą występowania przez firmy o interpretacje.

Podatkowe aspekty delegowania w Europie 2020/2021

W biznesie transgranicznym podatki dochodowe są jedną z kluczowych kwestii.

Z jednej strony są to podatki od dochodów firmy (CIT). drugą ważną kwestią jest opodatkowanie wynagrodzeń pracowników delegowanych.

W naszej ponad 20-letniej praktyce widzimy, że niezrozumienie mechanizmów podatkowych prowadzi do poważnych kłopotów firm. Zdarza się często, że firma w dobrej wierze płaci podatki w jednym kraju, a po wielu latach okazuje się, że musi zapłacić podatki za granicą za kilka lat działalności transgranicznej.

Delegowanie opiekunów do Niemiec – prawidłowa dokumentacja kadrowa, płacowa i ewidencja czasu pracy

Przypominamy wszystkim polskim firmom delegującym opiekunów do Niemiec o konieczności dokumentowania każdego dnia początku, końca i przerw w pracy, a także liczby godzin pracy. Dokumentacja ta powinna być zgodna z dokumentacją kadrową prowadzoną przez firmę (umowy z opiekunami i inne dokumenty wymagane przez niemieckie przepisy), oraz z dokumentacją płacową (paski wypłat, rozliczenie składek i zaliczek na podatek od wynagrodzeń itp.). 

Nowe regulacje dot. delegowania do Francji

W dniu 30.07.2020 roku weszły we Francji w życie przepisy znowelizowanego kodeksu pracy (Code du Travail). Stanowią one implementację Dyrektywy 2018/957/UE i wprowadzają nowe zasady delegowania pracowników i pracowników tymczasowych do Francji.

Nowe przepisy powodują konieczność podnosze­nia stawek za usługi świadczone przez polskie fir­my.

Kontrole niemieckiego urzędu celnego (ZOLL) w firmach delegujących opiekunów do Niemiec

W ostatnim czasie wiele polskich firm delegujących opiekunów do Niemiec konfrontowanych jest z drobiazgowymi kontrolami prowadzonymi przez urząd celny (ZOLL).

Weryfikowane są umowy z rodzinami, umowy z pośrednikami, a także umowy pośredników z rodzinami. Ponadto prześwietlana jest dokumentacja płacowa sporządzana przez polskie firmy.