optymalne-reklama.jpg

Marzec 2015

Skutki podatkowe braku dokumentacji

O skutkach podatkowy stanowi art. 19 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z nim, jeżeli organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej określą, na podstawie art. 11, dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaniem transakcji między podmiotami powiązanymi a podatnik nie przedstawi tym organom wymaganej przez te przepisy dokumentacji podatkowej - różnicę między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez te organy opodatkowuje się stawką 50%.

baza rzetelnej wiedzy o delegowaniu za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością przestawiamy Państwu zawsze aktualne informacje n/t prawnych, podatkowych i ubezpieczeniowych aspektów delegowania za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców:

Komentarze

Ponad 2100 stron rzetelnych, dogłębnych opracowań, przykładów z praktyki i orzecznictwa. Całość podzielona na siedem tomów. To prawdziwa ‘Biblia Delegowania’, obowiązkowa lektura dla każdego, kto zajmuje się transgranicznym zatrudnieniem.

Podatkowe, ubezpieczeniowe i prawne aspekty delegowania za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców

Szanowni Państwo!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm, Izba Pracodawców Polskich – największa polska organizacja zrzeszająca firmy kierujące za granicę pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców wraz z portalem wiedzy n/t delegowania www.delegowanie.pl przy wsparciu portalu www.RynekDelegowania.pl i merytorycznym udziale Kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) zaprasza serdecznie na praktyczne warsztaty poświęcone delegowaniu za granicę.
 
Podczas seminarium omówione zostaną aktualne problemy, z którymi zmagają się polskie firmy kierujące personel za granicę.
 

Europejscy urzędnicy, politycy i decydenci zbierają informacje n/t polskich firm delegujących

W lecie 2014 roku opublikowana została w Dzienniku Urzędowym UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich, które dopiero za półtora roku, tj. do dnia 18 czerwca 2016 r. mają wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania tej dyrektywy.

Dla firm delegujących dyrektywa będzie zatem relewantna dopiero po jej implementowaniu w państwie członkowskim, do którego delegowani są pracownicy.

Z informacji, które napływają do portalu www.RynekDelegowania.pl wynika, że w niektórych państwach członkowskich trwają intensywne prace i dyskusje nad kształtem nowych przepisów.

konsultacje dla firm delegujących

W ostatnim spotkaniu w Krakowie poświęconym zmianom na rynku niemieckim, francuskim i belgijskim i organizowanym przez portal www.delegowanie.pl uczestniczyło prawie sto firm delegujących.

Częstym pytaniem zadawanym w kuluarach był sposób na bezpośredni kontakt z Tomaszem Majorem i z Kancelarią Brighton&Wood (www.brightonwood.com).

Na prośbę uczestników seminarium oraz innych firm i osób przeprowadziliśmy wywiad z Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Brighton&Wood Tomaszem Majorem.

właściwe prawo pracy w sporze polskiej Spółki przed fińskim sądem - opinia Rzecznika Generalnego

Kilka dni temu pisaliśmy o opinii Rzecznika Generalnego do sprawy toczącej się aktualnie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że pytania prejudycjalne zadane przez fiński sąd dotyczyły właściwości prawa pracy oraz składników minimalnego wynagrodzenia. 

O minimalnym wynagrodzeniu już pisaliśmy, dziś opisujemy pogląd Rzecznika na temat właściwości prawa pracy. 

Dla porządku wyjaśnijmy, że przedmiotem sporu były wierzytelności płacowe 186 polskich pracowników, którzy – po zawarciu umów o pracę z polską spółką zostali oddelegowani w celu wykonywania pracy na terenie budowy elektrowni jądrowej w Finlandii. Praca była wykonywana pod nadzorem zarejestrowanego oddziału polskiej spółki w Finlandii.

opinia Rzecznika ETS w sprawie składników minimalnego wynagrodzenia pracowników delegowanych

Szanowni Państwo,

Niedługo Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyda wyrok dotyczący sporu między polską firmą a fińskimi związkami zawodowymi. Istota sporu dotyczyła tego jakie świadczenia na rzecz pracowników są, a jakie nie są składnikami wynagrodzenia pracownika. Chodziło głównie o spełnienie wymogu wypłaty minimalnego wynagrodzenia.

Jak dotychczas swoją opinię w sprawie wyraził Rzecznik Generalny ETS. Opinia Rzecznika nie jest wiążąca dla sędziów Trybunału. Opisujemy dla Państwa pokrótce stan faktyczny oraz pogląd Rzecznika.

Sprawa dotyczyła przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce, które deleguje pracowników do Finlandii w celu wykonywania pracy na terenie budowy elektrowni jądrowej. Na mocy „powszechnie stosowanych” w tym sektorze w Finlandii układów zbiorowych pracownikom przysługują określone prawa, w tym prawo do minimalnego wynagrodzenia, które składa się z kilku odrębnych elementów. Pracownicy następnie przenoszą wierzytelności płacowe wynikłe z tych układów zbiorowych na fiński związek zawodowy, który z kolei wszczyna postępowanie przeciwko pracodawcy w celu ich odzyskania.

nowe obowiązki w Belgii, współpraca ZUS z instytucjami w Belgii, Holandii i Francji

Na koniec 2014 roku weszły w życie nowe obostrzenia dla polskich firm działających w Belgii i Francji: Belgia wprowadziła obowiązkową, zautomatyzowaną notyfikację dzienną połączoną w wielu przypadkach z automatyczną rejestracją czasu pracy. Zmianom tym towarzyszą drakońskie sankcje finansowe do wielu tysięcy euro za pracownika za każdy dzień naruszenia oraz zobowiązanie kontrahenta, pod rygorem drakońskich kar, do patrzenia na ręce podwykonawcom z Polski. Zmiany doprowadzą w wielu przypadkach do konieczności dokonania korekty opłacalności kontraktów. Obowiązkowa jest także zmiana dokumentacji dla pracowników delegowanych.

Korzystna dla polskich firm interpretacja niemieckiego ZOLL

W dniu wczorajszym 02.01.2015r. Kancelaria Brighton&Wood, wiodąca kancelaria obsługująca polskie firmy kierujące do Niemiec pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców, uzyskała od niemieckiego urzędu celnego bardzo korzystną dla polskich firm pisemną interpretację nowych przepisów o minimalnym wynagrodzeniu, które weszły w życie od 1.1.2015 roku. Zawęża ona bardzo poważnie krąg firm zobligowanych do dokonywania notyfikacji.

Nowe obowiązki w Belgii od 1.10.2014; zmasowane kontrole we Francji: zagrożenie dla polskich firm i ich zagranicznych klientów

Niedawno weszły w życie nowe obostrzenia dla polskich firm działających w Belgii i Francji: Belgia wprowadziła obowiązkową, zautomatyzowaną notyfikację dzienną połączoną w wielu przypadkach z automatyczną rejestracją czasu pracy. Zmianom tym towarzyszą drakońskie sankcje finansowe do wielu tysięcy euro za pracownika za każdy dzień naruszenia oraz zobowiązanie kontrahenta, pod rygorem drakońskich kar, do patrzenia na ręce podwykonawcom z Polski. Zmiany doprowadzą w wielu przypadkach do konieczności dokonania korekty opłacalności kontraktów.