Maj 2016

Niemiecki rząd drastycznie zmienia zasady delegowania: koniec delegowania w ramach umów o świadczenie usług i w ramach umów o dzieło w dotychczasowej formie !!!

Szanowni Państwo!

W dniu 10.05.2016 niemiecki rząd podjął decyzję o przyjęciu szybkiej ścieżki legislacyjnej w sprawie nowelizacji przepisów o delegowaniu. Nowe przepisy mają wejść w życie już 1.1.2017 r. Kilka dni temu rządząca w Niemczech koalicja zawarła strategiczne porozumienie w tej sprawie.

Nowe przepisy radykalnie ograniczają możliwość delegowania pracowników i zleceniobiorców w ramach realizacji umów o dzieło i innych umów o świadczenie usług. Mamy już projekt roboczy nowych przepisów.

sukces Izby Pracodawców Polskich i Europejskiej Federacji Pracodawców: będzie wszczęta procedura "żółtej kartki" ws. rewizji dyrektywy 96/71

Parlamenty dziesięciu krajów UE zgłosiły zastrzeżenia do zaproponowanej przez Komisję Europejską zmiany przepisów o pracownikach delegowanych, uruchamiając tzw. procedurę żółtej kartki. Komisja powinna teraz ponownie przeanalizować swój projekt.

Rzeczywisty i zatajony przez Komisję cel Wniosku Legislacyjnego

W dniu 26.04.2016 Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich złożył w Komisji Europejskiej obszerną opinię prawną w sprawie rewizji Dyrektywy 96/71.  

W liczącym ponad 60 stron dokumencie dokonał gruntownej analizy wszystkich elementów wniosku ustawodawczego Komisji.

W swojej opinii Tomasz Major w sposób precyzyjny wykazał m.in. sprzeczność Wniosku ustawodawczego z prawem traktatowym. Odniósł się także do jego negatywnego wpływu na rynek usług w Europie.

Delegowanie do Niemiec: od 1.05.2016 nowe, wyższe stawki minimalne dla malarzy, lakierników, kamieniarzy i rusztowaniowców

Od 1.06.2016 obowiązują nowe, (wyższe, niż dotychczas i wyższe niż powszechna stawka minimalnego wynagrodzenia godzinowego, Mindestlohn) minimalne stawki wynagrodzeń (Lohnuntergrenze) dla malarzy, lakierników, kamieniarzy i rusztowaniowców w Niemczech od maja 2016 r. Są one obowiązkowe także dla polskich firm delegujących polski personel do Niemiec.

Prosimy o dopasowanie umów i dokumentacji i przypominamy, że za naruszenie minimalnych stawek wynagrodzeń grożą w Niemczech drakońskie sankcje: kary administracyjne do 500.000 EUR oraz przepadek mienia.

Nowe minimalne stawki wynagrodzeń (Lohnuntergrenze) w branży pracy tymczasowej w Niemczech od czerwca 2016 r.

Od 1.06.2016 zaczną obowiązywać nowe, (wyższe, niż dotychczas i wyższe niż powszechna stawka minimalnego wynagrodzenia godzinowego, Mindestlohn) minimalne stawki wynagrodzeń (Lohnuntergrenze) w branży pracy tymczasowej w Niemczech od czerwca 2016 r. Są one obowiązkowe także dla polskich agencji pracy tymczasowej delegujących polski personel do Niemiec.

Prosimy o dopasowanie umów i dokumentacji i przypominamy, że za naruszenie minimalnych stawek wynagrodzeń grożą w Niemczech drakońskie sankcje: kary administracyjne do 500.000 EUR oraz przepadek mienia.

Opinia Tomasza Majora w/s rewizji Dyrektywy 96/71

W dniu 5.05.2016 minął dwumiesięczny termin na złożenie do Komisji Europejskiej uwag na temat wniosku ustawodawczego Komisji Europejskiej z dnia 8.03.2016 „Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług” [COM(2016) 128 final].

Ustawa o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług: polski prawodawca implementuje dyrektywę wdrożeniową

Informowaliśmy już Państwa wielokrotnie o pracach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nad przygotowaniem Ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, która ma implementować do prawa polskiego przepisy Dyrektywy Wdrożeniowej dotyczącej delegowania pracowników.

Ustawa ma wejść w życie jeszcze wiosną tego roku. Ustawa musi wejść w życie przed 18.06.2016 r., ponieważ unijna dyrektywa musi być implementowana do polskiego prawa właśnie do tego dnia.

Przewiduje ona nowe restrykcje dla polskich firm:

1)      Niemożność delegowania bez działalności krajowej;

2)      Pracownik lub zleceniobiorca delegowany musi zazwyczaj świadczyć pracę w Polsce,

3)      Obowiązek notyfikacji każdego delegowania,

4)      Obowiązek przechowywania dokumentów w kraju świadczenia usługi,

5)      Obowiązek wskazania w kraju świadczenia usługi przedstawiciela do kontaktów z urzędami kontrolującymi,

6)      Obowiązek wskazania przedstawiciela do kontaktów ze związkami zawodowymi,

7)      Drakońskie kary za naruszanie przepisów,

8)      Automatyczna egzekucja zagranicznych kar przez polskie instytucje.

Komisja Europejska dyskryminuje pracowników z Europy Środkowo-Wschodniej

W dniu 26.04.2016 Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich złożył w Komisji Europejskiej obszerną opinię prawną w sprawie rewizji Dyrektywy 96/71.  

W liczącym ponad 60 stron dokumencie dokonał gruntownej analizy wszystkich elementów wniosku ustawodawczego Komisji.

W swojej opinii Tomasz Major w sposób precyzyjny wykazał m.in. sprzeczność Wniosku ustawodawczego z prawem traktatowym. Odniósł się także do jego negatywnego wpływu na rynek usług w Europie.

Komisja Europejska zwiększa chaos prawny w zakresie delegowania i zachęca państwa członkowskie do świadomego

W dniu 26.04.2016 Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich złożył w Komisji Europejskiej obszerną opinię prawną w sprawie rewizji Dyrektywy 96/71.  

W liczącym ponad 60 stron dokumencie dokonał gruntownej analizy wszystkich elementów wniosku ustawodawczego Komisji.

W swojej opinii Tomasz Major w sposób precyzyjny wykazał m.in. sprzeczność Wniosku ustawodawczego z prawem traktatowym. Odniósł się także do jego negatywnego wpływu na rynek usług w Europie.