Sejm uchwalił Ustawę o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

Ustawa wchodzi w życie w dniu 18.06.2016 r.

Ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża:

  1. dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. WE L 18 z 21.01.1997, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 2, str. 431);
  2. dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniającą rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) (Dz. Urz. UE L 159 z 28.05.2014, str. 11).

Ustawa zmienia szereg obowiązujących przepisów prawa polskiego: ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawę z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

Ustawa po raz pierwszy w sposób całościowy reguluje problematykę delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Ustawa ma zastosowanie nie tylko do pracowników delegowanych w ramach Unii Europejskiej. Znajduje ona wprost zastosowanie do pracowników delegowanych do Polski z krajów niebędących członkami UE. 

 

Portal Delegowanie.pl wraz z Kancelarią Brighton&Wood przygotował obszerną publikację:

 

„Komentarz do ustawy z dnia 20.05.2016 o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług”

Na ponad czterystu stronach Tomasz Major dokonuje dogłębnej analizy ustawy implementującej Dyrektywę Wdrożeniową do polskiego porządku prawnego. Wszechstronny komentarz odnosi się do przepisów prawa europejskiego, do doktryny prawniczej w państwach członkowskich UE, a także do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W sposób błyskotliwy i przystępny Tomasz Major wyjaśnia kluczowe pojęcia i definicje: pracownika delegowanego, zdolności przedsiębiorcy do delegowania i zdolności pracownika do bycia delegowanym. Autor dokonuje przeglądu orzecznictwa ETS w zakresie definicji wynagrodzenia i obligatoryjnych składników wynagrodzenia. Jest to obowiązkowa lektura dla wszystkich firm delegujących, ich doradców prawnych i podatkowych oraz dla urzędników i sędziów stosujących prawo.

Tomasz Major pełni od wielu lat funkcję Prezesa Izby Pracodawców Polskich (www.IPP.org.pl) – największej organizacji zrzeszającej firmy kierujące polskich pracowników do Unii Europejskiej. Tomasz Major jest Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) – jedynej na rynku kancelarii zajmującej się wyłącznie delegowaniem pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców oraz twórcą europejskiej sieci firm doradzających firmom delegującym i ich kontrahentom (www.GlobalEmployment.eu). Tomasz Major jest autorem ponad 200 publikacji książkowych i artykułów n/t delegowania pracowników za granicę. W marcu 2016 roku Tomasz Major, Prezes Izby Pracodawców Polskich wybrany został na trzyletnią kadencję Prezydenta Europejskiej Federacji Pracodawców – wiodącej organizacji europejskiej zrzeszającej firmy delegujące z całej Europy oraz ich klientów – firmy niemieckie, francuskie, belgijskie, holenderskie oraz skandynawskie korzystające z pracowników delegowanych.

Komentarz będzie dostępny od 9.06.2016r. bezpłatnie dla wszystkich firm członkowskich IPP, które wezmą udział w seminarium w dniu 9.06.2016r. oraz dla firm które przystąpią do IPP przed 9.06.2016 i zgłoszą się na seminarium.

Dla wszystkich pozostałych firm i osób Komentarz będzie dostępny od 18.06.2016.

Publikacja została sfinansowana w całości z środków IPP w ramach Europejskiego Programu Wspierania Polskiego Delegowania.

Partnerem Merytorycznym Portalu RynekDelegowania.pl jest Kancelaria Brighton&Wood (www.BrightonWood.com) – wiodąca kancelaria obsługująca polskie firmy delegujące pracowników, pracowników tymczasowych i zleceniobiorców.


W każdy czwartek o godzinie 11.00 odbywa się spotkanie online poświęcone delegowaniu pracowników za granicę (www.delegowanie.pl/online).

Spotkania są bezpłatne dla wszystkich  Członków IPP oraz dla Członków Premium IPP.

Oto programy najbliższych spotkań: www.delegowanie.pl/online

Bądź na bieżąco. Korzystaj ze sprawdzonej i praktycznej wiedzy n/t delegowania. Bądź członkiem elity firm delegujących. Współtwórz środowisko firm delegujących. Zmieniaj rzeczywistość i realia delegowania w Europie. Przystąp do IPP: www.delegowanie.pl/member  

Wszystkie firmy, które przystępują do IPP w lecie 2016 roku otrzymują w prezencie wart 9.900 PLN komplet najnowszych komentarzy n/t delegowania: http://delegowanie.pl/komentarze oraz jeszcze jeden atrakcyjny i przydatny w pracy upominek.

Jeżeli nie chcesz czekać na seminarium online i chcesz już teraz wysłuchać wykładu oraz otrzymać obszerne materiały (opinia, publikacja itp.) na ten temat, to skorzystaj z dostępu do Bazy Wiedzy: www.delegowanie.pl/wiedza

Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia doświadczonych prawników z Kancelarii Brighton&Wood: www.brightonwood.com. Pierwszeństwo w korzystaniu ze wsparcia Brighton&Wood przysługuje Członkom IPP (www.delegowanie.pl/member) oraz firmom korzystającym z usług portalu www.Delegowanie.pl.

Potrzebujesz skutecznej dokumentacji? Prowadzisz firmę delegującą i masz kontrolę w kraju lub za granicą? Masz problemy z uzyskaniem A1? ZUS chce wycofać wydane Ci wcześniej formularze A1? ZUS chce dokonać przypisu składek w twojej firmie? Chcesz sprawdzić, czy prawidłowo delegujesz i czy prawidłowo naliczasz pensje, składki i inne należności publicznoprawne? – zgłoś się po profesjonale wsparcie do Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com

Życzysz sobie indywidualnej konsultacji z Tomaszem Majorem? – zaznacz tę opcję zgłaszając się po konsultację w Kancelarii Brighton&Wood: www.BrightonWood.com.